Szülőknek

szülőknek

Szülői munkaközösség

Az Alkotmány és a közoktatási jogszabályok egyaránt rögzítik, hogy a szülőknek kötelessége a gyermekük megfelelő neveléséről gondoskodni. E kötelesség teljesítését külön szülői jogok biztosításán keresztül is segítik a jogszabályok.
A szülök jogaikkal egyénileg, de kollektív módon (más szülőkkel közösségben) is élhetnek: A szülői jogok kollektív gyakorlását biztosítja az intézmény keretein belül működő szülői munkaközösség, amely:
  • dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról.
  • kezdeményezheti az óvodaszék, létrehozását, továbbá dönthet arról, hogy ki lássa el a szülők képviseletét az óvodaszékben
  • figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót.
  • A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
  • a szülőkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg.
  • véleményezi az intézmény nevelési programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét

Segítség az együtt neveléshez